DE ‘HART BOVEN HARD’-AVOND IN ANTWERPEN

Benjamin Verdonck.JPGIn een afgeladen vol gelopen zaal Monty in Antwerpen vond gisterenavond één van de drie startavonden van Hart boven hard plaats. In Brussel en Gent waren er gelijkaardige bijeenkomsten. In de zaal een bonte mengeling van mensen uit verschillende sectoren (cultuur, welzijn, vakbonden…).

 

Benjamin Verdonck (foto) las de alternatieve septemberverklaring van Hart boven hard voor. “Een tekst waar”, zo vertelde iemand later, “allicht meer aan gewerkt is dan aan de septemberverklaring van Geert Bourgeois.” Alleszins is de tekst veel meer op de maat van mensen geschreven, zowel qua verstaanbaarheid als qua doelstelling. Freek Vielen las een aangepaste versie van zijn State of the Youth voor, een tekst te mooi om hem hier helemaal prijs te geven. Maar het verhaal begint met de tikapparaten aan verkeerslichten die blinden duidelijk maken of het veilig is over te steken, om verder te gaan met de keuze waar men voor geplaatst worden: verder investeren in dergelijke apparaten dan wel…, om dan te eindigen met een oproep aan de overheid om mensen als burgers te waarderen en niet als consumenten. Na een fijn muzikaal intermezzo – met muziek van onder andere Junior Mthombeni en Ikram Aoulad die een tekst voordroeg van Fikry El Azzouzi over de revolutie die nog niet voor vandaag of morgen is – volgde een debat met vier sprekers en het publiek.

 

Politicoloog Bart Van Bouchaute ziet een parallel tussen het beleid van Margaret Thatcher en de N-VA-politiek om een disfunctie in het welzijnssysteem aan te klagen en daarmee het hele welzijnssysteem in vraag te stellen. Van Bouchaute riep op om zich niet te verdedigend op te stellen maar ‘het onmogelijke’ te eisen. “Waarom moeten er nieuwe gevechtsvliegtuigen om kernbommen te droppen aangekocht worden, en wat zou men met dat geld in de plaats kunnen doen?” Chris Truyens (Samenlevingsopbouw) wees op de drie componenten in een democratie: het representatieve, het om de vijf of zes jaar verkiezen van onze vertegenwoordigers; het participatieve, het middenveld dat tussendoor mee vorm geeft aan onze samenleving; en het contestaire, het contesteren en aanreiken van alternatieven. Die laatste twee componenten komen in het gedrang, het middenveld vindt men iets vies en van het contestaire wil men helemaal niet weten.

 

Luk Vandenhoeck (VRT/ACOD-cultuur) vroeg zich af waarom de VRT moet besparen terwijl de openbare omroep toch alles doet wat ‘de politiek’ wil: “de N-VA groot maken (gelach in de zaal, nvdr.), voor weinig geld goede programma’s voor een breed publiek maken…”. Besparen is helemaal niet nodig (mits een rechtvaardig belastingssysteem, nvdr.), maar men wil de openbare omroep afbouwen om de winstvoet van de privébedrijven in de mediasector te vergroten. Robert Crivit (Uit De Marge) wees op de noodzaak om snel te reageren, want er staat een hele batterij maatregelen klaar om snel in te voeren. Crivit wees onder andere op de ‘geoormerkte’ subsidies van de Vlaamse overheid voor cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de steden en gemeenten: geld dat nu nog voor cultuur, jeugd en sportbeleid moet uitgegeven worden maar via een algemene dotatie dreigt vooral besteed te worden aan de schuldenafbouw van de steden en gemeenten waarvoor de Vlaamse regering oproept.

 

In een tweede ronde werd onder andere gepraat over de strategie tegen de besparingslogica. Bart Van Bouchaute pleitte voor het zoeken van partners bij de ambtenaren en de meerderheidspartijen. Niet iedereen daar is het eens met het beleid dat men vanuit het Martelarenplein (waar de meeste kabinetten van de Vlaamse ministers gevestigd zijn, nvdr.) wil voeren. Luc Vandenhoeck wees erop dat je die mogelijke partners slechts kan binden vanuit een opgebouwde krachtsverhouding. Bij de VRT bijvoorbeeld hebben sommigen zich al neergelegd bij dat er minder geld zal komen, en dus minder personeel en minder programma’s. “De druk die uitgaat vanuit de N-VA is niet te onderschatten.” Vanuit de zaal werd onder andere gepleit voor een sterke band tussen de cultuur-, welzijns- en andere sectoren enerzijds en de traditionele vakbonden anderzijds.

 

Het Antwerps voorbeeld wijst erop dat er nog meer in het geding is dan de besparingspolitiek. Zo werd in Antwerpen de stadsbouwmeester ontslagen (en zal die vervangen worden door een college van parttime stadsbouwexperten – wat men nu ook op Vlaams niveau gaat doen, nvdr.). Stadsontwikkelingsprojecten worden nu, met de volle medewerking van N-VA-kabinetten, projecten voor het belang van bouwpromotoren. Zonder veel tegengewicht van experten die vooral denken aan het algemeen belang en minder het particuliere belang van de bouwpromotoren.

 

Volgende zaterdag is de volgende algemene vergadering van Hart boven hard gepland (om 10 uur in de Antwerps hoofdzetel van de Scouts en Gidsen Vlaanderen). Het zal erop aankomen om de groep van meer dan 300 organisaties die meewerken aan Hart boven hard samen te houden, snel gezamenlijk tot verdere actie te kunnen overgaan, en zich niet te laten verdelen door toegevingen die men aan de ene liever dan aan een andere zou geven. Het gaat niet alleen om de besparingspolitiek, het gaat om het maatschappijmodel an sich.